תקנון | Machine
הדף שביקשת יעלה בעוד מספר שניות
Machine
Machine אינדקס הכלים הכבדים של ישראל
  תקנון

  תקנון

  1. כללי
  1.1. מערכת "מכונה" (להלן: "החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר Machine.co.il, אשר משמש כלוח פרסום וקידום של תחום הכלים הכבדים בארץ ואשר כולל אתרי משנה ואתרים נלווים (ביחד ולחוד: "האתר").
  1.2. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"). בתקנון, השימוש במילה "שימוש", על הטיותיה השונות, יכלול כל פעולה ו/או שימוש באתר לרבות ביקור ו/או גלישה ו/או רישום ו/או העלאת מודעה ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר. בטרם השימוש באתר, הינך מתבקש לקרוא היטב את תנאי התקנון. בשימושך באתר, הינך מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי התקנון, הינך מתבקש להימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
  1.3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה.
  1.4. בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.
  1.5. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").

  2. נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
  2.1. טרם ביצוע ההרשמה לאתר (להלן: "ההרשמה") הינך נדרש תחילה למסור מידע אישי כדוגמת: שם פרטי, שם משפחה, מספרי טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נדגיש כי מסירת הנתונים על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המודעות של האתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.
  2.2. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  2.3. לצורך ביצוע ההרשמה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה (להלן: "ההצעה"). לאחר ביצוע ההרשמה רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני, תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה וצירוף המשתמש לאתר (להלן "המנוי").
  2.4. ניתן לבצע הרשמה באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה.

  3. כשרות להשתמש באתר
  3.1. רשאי להשתמש אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  3.2. בהזמנה שנעשית על ידי משתמש בתחומי מדינת ישראל:
  3.2.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
  3.2.2. הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  3.2.3. הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
  3.3. בהזמנה שנעשית על ידי משתמש מחוץ לתחומי מדינת ישראל:
  3.3.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי חוקי המדינה שבה הוא מתגורר. במידה והמשתמש קטין (על פי חוקי מדינתו) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
  3.3.2. הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.

  4. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע
  4.1. כדי לבצע הרשמה באתר יש להזין מידע אישי כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: "המידע").
  4.2. המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע של החברה. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.
  4.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
  4.4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.
  4.5. החברה רשאית לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט (SMS, Whatsapp וכדומה), בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו''ב.
  4.6. החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
  4.6.1. המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
  4.6.2. המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
  4.6.3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה.
  4.6.4. לחברה ניתן צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש.
  4.6.5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.

  5. כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע
  5.1. החברה עושה שימוש בכלים טכנולוגיים מקובלים לצורך איסוף מידע כדוגמת Cookies ("עוגיות"), Google analytics, תגי אינטרנט ו-Facebook pixel, וזאת לצורך ניתוח נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצורך שיפור חווית הגלישה.
  5.2. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי לצורך תיעוד השימוש בשירותי האתר.
  5.3. ניתן למחוק ו/או למנוע את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי הגדרות רלבנטיות בדפדפן אולם, דבר זה פוגע בשימוש ובחווית הגלישה באתר.

  6. מדיניות ניהול מודעות באתר
  6.1. החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שמפורסמת באתר, לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
  6.2. החברה רשאית לפרסם את המודעות המפורסמות באתר על ידי המשתמש/ים באתרים נוספים ו/או ברשתות חברתיות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  6.3. תקנון האתר מאפשר לכל משתמש להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת.
  6.4. החברה משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל.
  6.5. במידה ומצאת כי מודעה, אשר הועלתה על ידי משתמש כלשהו, פוגעת ו/או מפרה את זכויות הקניין הרוחני שלך, באפשרותך לפנות אלינו מדף צור קשר, ולדווח אודות הפרה זו. החברה מתחייבת לבחון את הפניה אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

  7. קניין רוחני
  7.1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
  7.2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
  7.3. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

  8. מוצרים ושירותים הניתנים לרכישה באתר
  8.1. החברה מציעה למנוי מגוון מוצרים ושירותים:
  8.1.1. הדגשת מודעות. הדגשה יוצרת חשיפת יתר על פני מודעות המפורסמות בחינם באתר. האתר מציע מספר חבילות הדגשה.
  8.1.2. הקפצת מודעות באופן אוטומטי. הקפצה אוטומטית יוצרת חשיפת יתר על פני מודעות המפורסמות בחינם באתר.
  8.1.3. מודעות פרסום (באנרים).
  8.2. באתר מנגנון סליקת כרטיסי אשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת טרנזילה.

  9. ביטול עסקאות
  9.1. לצורך ביטול המנוי יש לפנות לחברה בדוא"ל [email protected] ובפנייה יש לציין שם מלא ומספר המנוי.
  9.2. מנוי הרוכש שירות בתשלום, לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין ביטול המנוי.
  9.3. למנוי, הרוכש שירות בתשלום, לא תתאפשר הקפאת מנוי במהלך תקופת המנוי.
  9.4. למנוי, הרוכש שירות בתשלום, אין אפשרות להעביר את המנוי שלו לצד שלישי.
  9.5. בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום, שמפורסמות באתר בתשלום, לפני סיום תקופת הפרסום, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו.
  9.6 בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בין המנוי ובין החברה, יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה.
  9.7. הודעה על ביטול המנוי תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.

  10. הפעלה שוטפת של האתר
  10.1. החברה רשאית לשנות כראות עיניה וללא צורך במתן הודעה על כך מראש, את מבנה האתר, באופן זמני או קבוע, כולל עריכה, הוספה וביטול של פונקציות מהותיות שקיימות בו. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר במהלך ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים, לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש.
  10.2. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת שהמשתמש יוכל לגלוש באתר באופן שוטף וקבוע אולם, היא אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יסופק כסדרו ללא שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר וגורמי צד ג' הנלווים להפעלה זו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, עוגמת נפש, אי-נוחות וכיו"ב, שייגרמו למשתמש עקב כך.
  10.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין, תוכנן ומיקומן של הפרסומות ברחבי האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר, לרבות מודעות המפורסמות בתשלום, בלא שהדבר יזכה את המשתמשים בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי המשתמש, או שייכת למתחרה שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה.

  11. תנאים נוספים
  11.1. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים במודעות באתר.
  11.2. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
  11.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  11.4. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  11.5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
  11.6. תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  12. שירות לקוחות
  12.1. במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים בדף צור קשר

  13. הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן:"חוק הגנת הפרטיות")
  13.1. סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:
  (א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
  (ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) (להלן : "המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית.
  13.2. סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי:
  (א) אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
  (ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.
  (ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן ( א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  13.3. סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:
  על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14ג, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  האתר עושה שימוש ב-cookies ("עוגיות") בכדי לשפר את חווית הגלישה.