שלום אורח, התחבר

תקנון האתר

1. כללי
1.1. מערכת "מכונה" (להלן: "החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר Machine.co.il, אשר משמש כלוח פרסום וקידום של תחום הכלים הכבדים בארץ ואשר כולל אתרי משנה ואתרים נלווים (ביחד ולחוד: "האתר").
1.2. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"). בתקנון, השימוש במילה "שימוש", על הטיותיה השונות, יכלול כל פעולה ו/או שימוש באתר לרבות ביקור ו/או גלישה ו/או רישום ו/או העלאת מודעה ו/או כל שימוש אחר. בטרם השימוש באתר, הינך מתבקש לקרוא היטב את תנאי התקנון. בשימושך באתר, הינך מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי התקנון, הינך מתבקש להימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
1.3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה.
1.4. בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.
1.5. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").
 
2. נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
2.1. טרם ביצוע ההרשמה לאתר (להלן: "ההרשמה") הינך נדרש תחילה למסור מידע אישי כדוגמת: שם פרטי, שם משפחה, מספרי טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נדגיש כי מסירת הנתונים על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המודעות של האתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.
2.2. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.3. לצורך ביצוע ההרשמה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה (להלן: "ההצעה"). לאחר ביצוע ההרשמה רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני ו/או בפקס, תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה וצירוף המשתמש לאתר (להלן "המנוי").
2.4. ניתן לבצע הרשמה באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה.
 
3. כשרות להשתמש באתר
3.1. רשאי להשתמש אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
3.2. בהזמנה שנעשית על ידי משתמש בתחומי מדינת ישראל:
3.2.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
3.2.2. הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
3.2.3. הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
3.3. בהזמנה שנעשית על ידי משתמש מחוץ לתחומי מדינת ישראל:
3.3.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי חוקי המדינה שבה הוא מתגורר. במידה והמשתמש קטין (על פי חוקי מדינתו) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
3.3.2. הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.
 
4. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע
4.1. כדי לבצע הרשמה באתר יש להזין מידע אישי כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: "המידע").
4.2. המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע של החברה. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה.
4.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
4.4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.
4.5. החברה רשאית לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו''ב, אם המשתמש ציין בפני החברה כי הוא מעוניין בכך.
4.6. החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
4.6.1. המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
4.6.2. המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
4.6.3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה.
4.6.4. לחברה ניתן צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש.
4.6.5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.
 
5. מדיניות ניהול מודעות באתר
5.1. החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שמפורסמת באתר, לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
5.2. החברה רשאית לפרסם את המודעות המפורסמות באתר על ידי המשתמש/ים באתרים נוספים ו/או ברשתות חברתיות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5.3. תקנון האתר מאפשר לכל משתמש להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת.
5.4. החברה משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל.
 
6. העברת מידע למפרסמים
6.1. במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי החברה תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המנוי (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).
 
7. קניין רוחני
7.1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
7.2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
7.3. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
 
8. ביטול עסקאות
8.1. לצורך ביטול המנוי יש לפנות לחברה בדוא"ל info@machine.co.il ו/או בפקס ובפנייה יש לציין שם מלא ומספר המנוי.
8.2. מנוי הרוכש שירות בתשלום, לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין ביטול המנוי.
8.3. למנוי, הרוכש שירות בתשלום, לא תתאפשר הקפאת מנוי במהלך תקופת המנוי.
8.4. למנוי, הרוכש שירות בתשלום, אין אפשרות להעביר את המנוי שלו לצד שלישי.
8.5. בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום, שמפורסמות באתר בתשלום, לפני סיום תקופת הפרסום, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו.
8.6. הודעה על ביטול המנוי תימסר למשתמש בטלפון ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.
 
9. תנאים נוספים
9.1. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים במודעות באתר.
9.2. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
9.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
9.4. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9.5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
9.6. תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 
10. שירות לקוחות
10.1. במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים בדף "צור קשר" באתר זה.
 
11. הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן:"חוק הגנת הפרטיות")
11.1. סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:
(א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
(ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) (להלן : "המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית.
11.2. סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי:
(א) אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
(ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.
(ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן ( א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
11.3. סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:
על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14ג, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
הדף שביקשת יעלה בעוד מספר שניות